Projects


2013
Vetrina su vetrina
Associazione Marco Magnani (Librería Mondadori/Negozio del Biologico)/CAT/
Vetrina su vetrina [Aparador sobre l'aparador] proposa expandir l'aparador sobre si mateix a partir de la superposició de tres capes d'informació sobre el vidre. Aquestes capes intenten fer visibles de forma escrita i gràfica algunes informacions, connotacions implícites i dades explícites sobre l'aparadorisme en general, sobre l'aparador de la Llibreria Mondadori i del Negozio del Biologico en concret i sobre les motivacions i decisions personals i emocionals dels seus responsables a l'hora de dissenyar els seus aparadors .
Més enllà de ser simples expositors de productes en venda, els aparadors utilitzen, encara que de vegades sigui de forma inconscient fins i tot per part dels seus mateixos propietaris, un complex sistema de codis de representació i de tècniques narratives que afegeixen significat a allò exposat. El resultat de la instal·lació sobre el vidre pretén ser un intent de desnaturalitzar l'experiència de "veure" un aparador per passar a llegir-lo o interpretar-lo, intentant desxifrar part de la informació, connotacions i significats que acumula ./CAST/
Vetrina su vetrina [Escaparate sobre el escaparate] propone expandir el escaparate sobre sí mismo a partir de la superposición de tres capas de información sobre su cristal. Estas capas intentan hacer visibles de forma escrita y gráfica algunas informaciones, connotaciones implícitas y datos explícitos sobre el escaparatismo en general, sobre el escaparate de la Librería Mondadori y el Negozio del Biologico en concreto y sobre las motivaciones y decisiones personales y emocionales de sus responsables a la hora de diseñar sus escaparates.
Más allá de ser simples expositores de productos en venta, los escaparates utilizan, aunque a veces sea de forma inconsciente incluso por parte de sus mismos propietarios, un complejo sistema de códigos de representación y de técnicas narrativas que añaden significado a aquello expuesto. El resultado de la instalación sobre el cristal pretende ser un intento de desnaturalizar la experiencia de “ver” un escaparate para pasar a leerlo o interpretarlo, intentando descifrar parte de la información, connotaciones y significados que acumula./ENGL/
Vetrina su vetrina [Shop window on the shop window] proposes to expand the window on itself with the superposition of three layers of information on its glass. These graphical and written layers are an attempt to make some implicit and explicit information and connotations of window dressing techniques, about the windows of the Library Mondadori and Negozio del Biologico specifically and about the personal motivations and decisions of the shop responsible when designing their windows.
Beyond being simple product displays, the windows use a complex system of codes of representation and narrative techniques that add meaning to what’s exposed. The result of the graphic installation on the glass is an attempt to distort the experience of "looking at" a shop window in order to read it or interpret it, trying to decipher some of the information, connotations and meanings that it accumulates.projects' menu