Projects

2008–...
Unir els punts
PALMA XII


Vista de la instalació a l'exposició "4 x 12 i el gat" (Galeria Palma XII, Vilafranca del Penedès) // Vista de la instalación en la exposición "4 x 12 i el gat" (Galería Palma XII, Vilafranca del Penedès) // Installation view at the exhibition "4 x 12 i gat" (Galería Palma XII, Vilafranca del Penedès)


Punts número 1 a número 12, impresió en baralla de cartes // Puntos número 1 a número 12, impresión en baraja de cartas // Points number 1 to number 12, print on deck of playing cards.


Punt número 15,transfer letraset sobre pàgina de llibreta // Punto número 15, transfer Letraset sobre página de libreta // Point number 15, Letraset transfer on notebook page


Punt número 19, tatuatge sobre peu de l'artista // Punto número 19, tatuaje sobre pie de la artista // Point number 19, tattoo on artist foot


Punt número 20, transfer letraset sobre el display d'un altre artista // Punto número 20, transfer Letraset sobre display de otro artista // Point number 20, Letraset transfer on another artist's display


Punt número 21, transfer letraset sobre paret del despatx de la galeria Palma XII, Vilafranca del Penedès // Punto número 21, transfer Letraset sobre pared del despacho de la galería Palma XII, Vilafranca del Penedès // Point number 21, Letraset transfer on office wall of the Palma XII gallery, Vilafranca del Penedès


Punt número 23, transfer letraset sobre paret del Centre Cívic Sant Andreu, Barcelona, en motiu del Premi Miquel Casablancas 2008 // Punto número 23, transfer Letraset sobre pared del Centre Cívic Sant Andreu, Barcelona, con motivo del Premi Miquel Casablancas 2008 // Point number 23, Letraset transfer on wall of Civic Centre Sant Andreu, Barcelona, on the occasion of the Premi Miquel Casablancas 2008


Punt número 30, transfer letraset sobre targeta // Punto número 30, transfer Letraset sobre tarjeta // Point number 30, Letraset transfer on card


Punt número 31, transfer letraset sobre paper enmarcat // Punto número 31, transfer Letraset sobre papel enmarcado // Point number 31, Letraset transfer on framed paper

/CAT/
El projecte escultòric “Unir els punts” s’inicia en la publicació d'una baralla de cartes realitzada en el context de l’exposició “4 x 12 i el gat”, comissariada per Amanda Cuesta a la galeria Palma Dotze.
Aquest projecte es basa en els dibuixos que proposen la unió ordenada de punts enumerats per a la resolució d'un dibuix prefabricat. Progressivament, els punts enumerats han estat repartits en diferents suports ja siguin mòbils, com un paper emmarcat, o fixes, com espais expositius, per crear un dibuix tridimensional latent. Els punts es poden comprar, regalar, intercanviar, vendre o destruir, com qualsevol obra d'art, i alguns d'ells estan inserits en obres o dispositius expositius d'altres artistes. L'escultura latent que forma la hipotètica unió d'aquests punts està en constant canvi i depèn de la voluntat dels propietaris de cada un d’ells i de les vicissituds del mercat.

/CAST/
El proyecto escultórico "Unir els punts" se inicia en la publicación de una baraja de cartas realizada en el contexto de la exposición "4 x 12 y el gato", comisariada por Amanda Cuesta en la galería Palma Dotze. El proyecto se basa en los dibujos que proponen la unión ordenada de puntos enumerados para la resolución de un dibujo prefabricado. Progresivamente, los puntos enumerados han sido repartidos en diferentes soportes ya sean móviles, como un papel enmarcado, o fijos, como espacios expositivos, para crear un dibujo tridimensional latente. Los puntos se pueden comprar, regalar, intercambiar, vender o destruir, como cualquier obra de arte, y algunos de ellos están insertados en obras o dispositivos expositivos de otros artistas. La escultura latente que forma la hipotética unión de estos puntos está en constante cambio y depende de la voluntad de los propietarios de cada uno de ellos y de las vicisitudes del mercado.

/ENGL/
The sculpture project "Unir els punts" [Joint the dots] starts in the publication of a deck of cards published in the context of the exhibition "4 x 12 i el gat", curated by Amanda Cuesta at the Palma Dotze gallery.The project is based on the drawings that proposed the orderly union of dots for the resolution of a prefabricated drawing. Progressively, the numbered dots have been scattered on different formats whether mobile, like a framed paper, or fixed, as exhibition spaces, to create a three-dimensional latent drawing. Dots can be bought, given, exchanged, sold or destroyed, like any work of art, and some of them are embedded in displays or works by other artists. The sculpture that is formed with the hypothetical union of these dots is changing constantly and it’s shape depends on the will of the owners of each of the dots and the vicissitudes of the market.

projects' menu