Projects


2012
Un statement
sis galeria
/CAT/
El projecte Un statement pren forma en els suports de comunicació i difusió propis de les institucions museogràfiques contemporànies: cartel·les, audioguia, visita guiada, catàleg, invitació/full de sala i elements de senyalèctica. Molts d’aquests suports són poc habituals a sis galeria, i, per tant, generen certa incongruència que evidencia, per simple décalage, part dels discursos que tenen implícits. Alguns d’ells han estat tractats de la forma habitual, com les cartel·les o la senyalèctica, i d’altres s’allunyen una mica dels objectius que acostumen a complir, com és el cas de la visita guiada o l’audioguia. El projecte i la comunicació de l’exposició són aquí una unitat, fent que quedin invisibilitzats o solapats l’un en l’altre.
Cap d’aquests elements funciona amb independència dels altres. Tots són fragmentaris però s’articulen com a conjunt, amb autonomia de les peces que expliquen: el catàleg necessita la informació del full de sala, les cartel·les i l’audioguia es necessiten mútuament, la visita guiada necessita les carteles, etc. Tot plegat serveix per orquestrar un seguit de narracions que expliquen part del posicionament de l’artista respecte la seva pràctica: el compromís en la comunicació i l’argumentació crítica del seu treball, la necessitat de visibilitzar els codis i convencions dels llenguatges que utilitza i la convicció de que el “text” pot arribar a solapar la seva pràctica artística.
El Full de sala explica la proposta doble per sis galeria. Per una banda, un text amb la selecció de peces instal·lades a sala (Una visita d’estudi) i, per l’altra, aquest text sobre el projecte específic (Un statement). Per a la seva realització s’ha partit del material i la informació facilitada per l’artista i s’ha editat amb la intenció d’unificar-los amb el to, d’aparença neutre, d’un departament de pedagogia o de comunicació. El disseny d’aquest element ha estat pensat per no prioritzar cap dels dos textos, per això, en cada cara del paper hi ha una de les propostes amb direccions invertides i en el procés de producció s’ha plegat la meitat cap a una banda i l’altra meitat cap a l’altra.
Les Cartel·les inclouen el títol de les peces o projectes, les seves característiques físiques, la data de la seva realització i, en el cas dels préstecs, la procedència/cortesia de l’objecte que acompanyen. A la vegada inclouen un breu text que explica el context d’on sorgeixen els projectes, una descripció general i les peculiaritats amb que es mostra la peça en aquesta exposició. A la vegada són el suport per a les referències numèriques de l’audioguía.
L’Audioguia d’aquesta exposició, a diferencia del que és habitual, no ofereix a l’usuari informació històrica, tècnica i/o visual de l’objecte que aquest està veient, sino que recull un seguit de conceptes o línies d’interès clau en el treball de l’artista i que apareixen de forma reiterativa en els seus projectes. Per mitjà de l’audioguia el visitant selecciona les pistes d’àudio enumerades, que no el porten a una peça determinada, sino a cadascun dels conceptes. Per aquesta raó els números de referència, que queden repartits i repetits en més d’una cartel·la, serveixen a la vegada com a indicadors d’aquestes repeticions i dels creuaments conceptuals que permetrien traçar línies de força entre els projectes per visualitzar-ne les conexions.
La Visita guiada a l’exposició va recórrer els aspectes emocionals i afectius vinculats al projecte expositiu. Es formalitzava en una performance única que partia d’un guió sobre els condicionants contextuals que expliquen, en part, el resultat de qualsevol projecte i que normalment no es visualitzen: les relacions afectives. L’exercici de ventrilòquia amb l’artista absent, el realitzà l’actriu i editora d’art Irene Minovas, que a la vegada s’estava representant a si mateixa. Una delegació de l’auto-representació en la que compten tant la seva vinculació professional/emocional amb l’artista en el camp editorial com la seva ocupació laboral en el camp de la interpretació que la legitima com a gestora del simulacre.
El Catàleg és un dispositiu en paral·lel a la proposta doble que inclou dos nous assajos i la catalogació de totes les peces i elements que la conformen. La publicació no inclou cap text comissarial, però s’han encarregat dos textos; un a l’artista Joan Morey –vinculat a Una visita d’estudi– en el que planteja el supòsit d’un intent d’interpretació o lectura de les obres, i un al comissari Manuel Segade –vinculat a Un statement– en el que aborda els motius d’aquesta “declaració d’intencions”. En la catalogació de les peces s’ha omès qualsevol imatge i aquesta és estrictament textual, i, per aquest motiu, la publicació també inclou –com a sobrecobertes de la publicació– aquest full de sala de l’exposició. El disseny bidireccional de cobertes i interiors d’aquest element –de la mateixa manera que el full de sala– ha estat pensat per no prioritzar cap de les dues propostes.

Descarrega el Full de sala, el Catàleg i l'Audioguia.


/CAST/
El proyecto Un statement toma forma en los soportes de comunicación y difusión propios de las instituciones museográficas contemporáneas: cartelas, audioguía, visita guiada, catálogo, invitación/hoja de sala y elementos de señalética. Muchos de estos soportes son poco habituales en sis galeria, y, por tanto, generan cierta incongruencia que evidencia, por simple décalage, parte de los discursos que tienen implícitos. Algunos de ellos han sido tratados de la forma habitual, como las cartelas o la señalética, y otros se alejan un poco de los objetivos que suelen cumplir, como es el caso de la visita guiada o la audioguía. El proyecto y la comunicación de la exposición son aquí una unidad, quedando invisibilizados o solapados el uno en el otro.
Ninguno de estos elementos funciona con independencia de los demás. Todos son fragmentarios pero se articulan como conjunto, con autonomía de las piezas que explican: el catálogo necesita la información de la hoja de sala, las cartelas y la audioguía se necesitan mutuamente, la visita guiada necesita las cartelas, etc. Todo ello sirve para orquestar una serie de narraciones que explican parte del posicionamiento del artista respecto a su práctica: el compromiso en la comunicación y la argumentación crítica de su trabajo, la necesidad de visibilizar los códigos y convenciones de los lenguajes que utiliza y la convicción de que el "texto" puede llegar a solapar su práctica artística.
La Hoja de sala explica la propuesta doble para sis galeria. Por un lado, un texto con la selección de piezas instaladas en sala (Una visita d’estudi) y, por otro, este texto sobre el proyecto específico (Un statement). Para su realización se ha partido del material y la información facilitada por la artista y se ha editado con la intención de unificar con el tono, de apariencia neutro, de un departamento de pedagogía o de comunicación. El diseño de este elemento ha sido pensado para no priorizar ninguno de los dos textos, por ello, en cada cara del papel se encuentra una de las propuestas con direcciones invertidas y en el proceso de producción se ha plegado la mitad hacia un lado y la otra mitad hacia el otro.
Las Cartelas incluyen el título de las piezas o proyectos, sus características físicas, la fecha de su realización y, en el caso de los préstamos, la procedencia/cortesía del objeto que acompañan. A la vez incluyen un breve texto que explica el contexto de donde surgen los proyectos, una descripción general y las peculiaridades con que se muestra la pieza en esta exposición. Son también el soporte para las referencias numéricas de la audioguía.
La Audioguía de esta exposición, a diferencia de lo habitual, no ofrece al usuario información histórica, técnica y/o visual del objeto que éste está viendo, sino que recoge una serie de conceptos o líneas de interés clave en el trabajo de la artista y que aparecen de forma reiterativa en sus proyectos. Por medio de la audioguía el visitante selecciona las pistas de audio enumeradas, que no lo llevan a una pieza determinada, sino a cada uno de los conceptos. Por esta razón los números de referencia, que quedan repartidos y repetidos en más de una cartela, sirven a la vez como indicadores de estas repeticiones y los cruces conceptuales que permitirían trazar líneas de fuerza entre los proyectos para visualizar las conexiones.
La Visita guiada a la exposición recorrió los aspectos emocionales y afectivos vinculados al proyecto expositivo. Se formalizó en una performance única que partió de un guión sobre los condicionantes contextuales que explican, en parte, el resultado de cualquier proyecto y que normalmente no se visualizan: las relaciones afectivas. El ejercicio de ventriloquia con la artista ausente, lo realizó la actriz y editora de arte Irene Minovas, que a su vez se representaba a sí misma. Una delegación de la auto-representación en la que cuentan tanto su vinculación profesional/emocional con la artista en el campo editorial como su ocupación laboral en el campo de la interpretación que la legitima como gestora del simulacro.
El Catálogo es un dispositivo en paralelo a la propuesta doble que incluye dos nuevos ensayos y la catalogación de todas las piezas y elementos que la conforman. La publicación no incluye ningún texto comisarial, pero se han encargado dos textos, uno al artista Joan Morey –vinculado a Una visita d’estudi– en el que plantea el supuesto de un intento de interpetación o lectura de las obras, y uno al comisario Manuel Segade –vinculado a Un statement– en el que aborda los motivos de esta "declaración de intenciones". En la catalogación de las piezas se ha omitido cualquier imagen y esta es estrictamente textual. Por este motivo, la publicación también incluye -como sobrecubiertas- esta hoja de sala de la exposición. El diseño bidireccional de cubiertas e interiores de este elemento -al igual que la hoja de sala- ha sido pensado para no priorizar ninguna de las dos propuestas.

Descarga la Hoja de sala, el Catálogo y la Audioguía en catalán. Para la versión en castellano ver Texts.


/ENGL/
The project A statement uses the communication supports of the contemporary museological institutions: artowork labels, audio guides, guided tours, catalogs, invitations, information sheet and signage elements. Many of these stands are rare in the sis galeria, and therefore generate some inconsistency that evidence, by simple décalage, some of the speeches that are implicit in them. Some of them have been treated in the usual way, as the information labels or the signage, and others withdraw some of their usual objectives, such as the guided tour or audio guide. The project and the communication of the exhibition are here a unit, becoming invisible or overlapped on each other.
None of these elements operates independently from the others. All are fragmentary but articulated as a set with autonomy from the pieces they explain: the catalog needs the information sheet, the graphics and the audio guide need each other, the tour needs the lables, and so on. All this serves to orchestrate a series of narratives that explain part of the artist's position regarding her practice: the commitment to communication and critical argumentation of her work, the need to make visible the codes and conventions of the language she is using and the conviction that the "text" may overlap their artistic practice.
The Information Sheet explains the double proposal for sis galeria. On the one hand, a text about the selection of works installed in the room (A studio visit) and, on the other one, this text on the specific project (A statement). To do this, the information provided by the artist has been edited with the intention to unify the tone and give the neutral appearance of a department of education or communication. This component has been designed to not prioritize any of the two texts, therefore, on each side of the sheet there is one of the proposals with reversed directions and half of the sheets have been folded towards one side and the other half towards the other.
The Labels include the title of the artworks or projects, their physical characteristics, the production date and, in the case of loans, the procedence or courtesy. At the same time they include a brief text explaining the context where projects arise, a general description and the peculiarities of the piece shown in this exhibition. They also support the numbers of reference of the audio guide.
The Audio Guide of this exhibition, unlike usual, doesn’t provide the user with historical, technical and /or visual information about the object he is looking at, but it contains a number of concepts or lines of key interest in the work of the artist that appear repeatedly in her projects. Through the audio guide the visitor selects the audio tracks, that do not lead to a particular work but to each of the concepts. For this reason the reference numbers, which are distributed and repeated in more than one label, serve also as indicators of these conceptual repetitions and allow to imagine the force lines between projects to see the connections.
The Guided Tour to the exhibition explained the emotional and affective aspects related to the exhibition project. It was formalized in a performance that was based on a script about the contextual conditions that explain, in part, the result of any project and that are not normally displayed: the personal relationships. The exercise of ventriloquism with the absent artist was made by the actress and art editor Irene Minovas, who was also representing herself. A delegation of self-representation in which both her professional and emotional relationship with the artist in the publishing field and her occupation as an actress in the field of interpretation that legitimizes her as manager of simulation.
The Catalogue is a parallel device to the double proposal. It includes two new essays and cataloges all the works and elements within it. The publication does not include a curatorial text, but two new texts have been ordered, one to teh artist Joan Morey-linked to A studio visit - that explains the attempt of reading or interpreting the works, and another one to the curator Manuel Segade -linked to A statement- in which addresses the reasons for this "statement of intent". In cataloging the works all the images have been avoided making the publication strictly textual. For this reason, the publication also includes the Information Sheet as jackets. The bidirectional design covers and interiors of this element has been designed to not prioritize any of the two proposals.

Download the Information Sheet, the Catalogue and the Audioguide(in catalan). For the translations of the texts in English, see Texts.


projects' menu