Projects

2012
Un contenidor simularà l'aeronau/CAT/
El vídeo "Un contenidor simularà l’aeronau" es va dur a terme per la convocatòria Rodalies 4 de la Xarxa Transversal.
El projecte pren per títol una frase extreta de les instruccions que Protecció Civil va donar als actors voluntaris del simulacre d’accident aeri que es va dur a terme a l’Aeroport Pirineus – La Seu d’Urgell el 20 d’octubre de 2011. A les instruccions se’ls explicava que en l’escenari del simulacre un contenidor d’obra representaria l’avió. Aquest detall anecdòtic i el fet que estigui escrit en futur permet fer al·lusió al caràcter simulat i programat del conjunt dels fets i, a la vegada, remet a la condició narrativa de l’element que podria resultar el més icònic de tota l’acció: l’avió accidentat. Les entrevistes que constitueixen el vídeo intenten reconstruir el simulacre a partir dels testimonis d’alguns dels seus protagonistes, tractant de forma ambigua el caràcter simulat de l’emergència.

/CAST/
El vídeo "Un contenidor simularà l'aeronau" [Un contenedor simulará la aeronave] se llevó a cabo para la convocatoria Rodalies 4 de la Xarxa Transversal.
El proyecto toma por título una frase extraída de las instrucciones que Protección Civil dio a los actores voluntarios del simulacro de accidente aéreo que se llevó a cabo en el Aeropuerto Pirineus - La Seu d'Urgell el 20 de octubre de 2011. En las instrucciones se les explicaba que en el escenario del simulacro un contenedor de obra representaría el avión. Este detalle anecdótico y el hecho de que esté escrito en futuro permite hacer alusión al carácter simulado y programado del conjunto de los hechos y, a la vez, remite a la condición narrativa del elemento que podría resultar el más icónico de toda la acción: el avión accidentado. Las entrevistas que constituyen el vídeo intentan reconstruir el simulacro a partir de los testimonios de algunos de sus protagonistas, tratando de forma ambigua el carácter simulado de la emergencia.

/ENGL/
The video "Un contenidor simularà l’aeronau"[A container will simulate the aircraft] was carried out for Rodalies 4 of Xarxa Transversal.
The project takes as title a sentence taken from the instructions from Civil Defence to the volunteer actors of the drill that took place in the Pyrenees - La Seu d'Urgell Airport on October 20, 2011. These instructions explained them that a container will represent the crashed plane. This anecdotal detail and the fact that is written in future tense refers to the simulated and programmed characteristic of the facts and to the representational condition of the most iconic item of the action: the crashed airplane. The video wants to rebuild the drill through interviews to some of its main characters, treating ambiguously the simulated nature of the emergency.

projects' menu