Projects


2013
Text on Snow on the Botanical Garden
Kaisaniemi Botanic Garden, Helsinki

/CAT/
Text on Snow on the Botanical Garden es basa en una investigació teòrica i de camp realitzada al Jardí Botànic de Hèlsinki durant l'hivern de 2013 sobre el display i els elements narratius utilitzats en ell. Aprofitant l'estranyesa que genera el fet que les plantes siguin invisibles sota la neu i les cartel·les quedin visibles a la superfície, l'objectiu del projecte és l'anàlisi, reutilització i visualització d'alguns dels elements discursius, narratius i de legitimació del Jardí Botànic com són les cartel·les, les visites guiades o els plànols de plantació. El títol es refereix a tota aquesta textualitat discursiva sobre de la neu.

/CAST/
Text on Snow on the Botanical Garden se basa en una investigación teórica y de campo realizada en el Jardín Botánico de Helsinki durante el invierno de 2013 sobre el display y los elementos narrativos utilizados en él. Aprovechando la extrañeza que genera el hecho de que las plantas sean invisibles bajo la nieve y las cartelas queden visibles en la superficie, el objetivo del proyecto es el análisis, reutilización y visualización de algunos de los elementos discursivos, narrativos y de legitimación del Jardín Botánico como son las cartelas, las visitas guiadas o los planos de plantación. El título se refiere a toda esta textualidad discursiva encima de la nieve.


/ENGL/
Text on Snow on the Botanical Garden is based on a theoretical and field research conducted in the Botanical Garden of Helsinki during the winter of 2013 on its displays and narrative elements. Taking advantage of the weirdness generated by the fact that plants were invisible under the snow and the labels are visible on the surface, the aim of the project is to analyze, reuse and show some of the discursive, narrative and legitimacy elements of the Botanical Garden such as labels, guided tours or growing maps. The title refers to all this discursive textuality on the snow.
2013
Every visible sign without a visible plant


/CAT/
220 fotografies de petit format de totes les cartel·les del Jardí Botànic que durant l'hivern de 2013 destacaven per quedar aïllades sobre la neu amb aparença de ser l'objecte exposat, sense un referent visible (les plantes) a indicar. Les fotografies estan preses amb intenció documental i de forma exhaustiva, amb la intenció de mostrar-les com si fossin l'objecte protagonista del jardí botànic i no com un text que es refereix a un altre objecte.

/CAST/
220 fotografías de pequeño formato de todas las cartelas del Jardín Botánico que durante el invierno de 2013 destacaban por quedar aisladas sobre la nieve con apariencia de ser el objeto expuesto, sin un referente visible (las plantas) al que indicar. Las fotografías están tomadas con intención documental y exhaustivamente con la intención de mostrarlas como si fueran el objeto protagonista del jardín botánico y no como un texto que se refiere a otro objeto.

/ENGL/
220 small-format photographs of all the labels from the Botanical Garden that during the winter of 2013 seemed highlighted by being isolated on snow with the appearance of being the exhibited object, without a visible referent (the plants) to indicate. The photographs are taken with documentary intention in order to show them as if they were the main character of the botanical garden and not a text that refers to another object.
2013
Signs Causing Mental Images Causing Oral Descriptions Causing Mental Images


/CAT/
Una experta en botànica i guia habitual del Jardí Botànic, va ser contractada per descriure'm algunes plantes amagades sota la neu partint de la lectura de les cartel·les. Les plantes apareixen així només com tres imatges mentals: la imaginada per la guia, la imaginada per mi en escoltar la seva descripció i la imaginada per l'espectador del vídeo. Les plantes amagades sota la neu, igual que el seu nom a les cartel·les, actuen com a detonador narratiu, convertint-se en representants, com descripcions físiques, tangibles, de tota la seva espècie.

/CAST/
Una experta en botánica y guía habitual del Jardín Botánico, fue contratada para describirme algunas plantas escondidas bajo la nieve partiendo de la lectura de las cartelas. Las plantas aparecen así solamente como tres imágenes mentales: la imaginada por la guía, la imaginada por mí al escuchar su descripción y la imaginada por el espectador del vídeo. Las plantas escondidas bajo la nieve, igual que su nombre en las cartelas, actúan como elemento narrativo, convirtiéndose en representantes, como descripciones físicas, tangibles, de toda su especie.

/ENGL/
An expert in botany and guide at the Botanical Garden, was hired to describe some plants hidden under snow by reading their names on the labels. Plants thus appear only as three mental images: the one imagined by the guide, the one imagined by me while hearing her description and the one imagined by the viewer of the video. The plants hidden under the snow, like their names on the labels act as a narrative element, they become representatives, physical and tangible descriptions of their entire species.

2013
Geranium macrorrhizum wrongly indicated as Geranium platypetalum and vice versa only as long as the snow covers both of them/CAT/
Acció que va consistir en canviar dues cartel·les del Jardí Botànic perquè indiquéssin erròniament l'altra planta. A finals de primavera, abans que el desglaç deixés veure les plantes i per tant l'engany, les cartel·les van ser canviades de nou. L'objectiu era incidir en el poder evocador del text de les cartel·les així com en l'aparença objectiva i fiable del llenguatge museogràfic i científic utilitzat i la confiança que inspiren tant quan les plantes queden amagades com quan són visibles.

/CAST/
Acción que consistió en cambiar dos cartelas del Jardín Botánico para que indicaran erróneamente la otra planta. A finales de primavera, antes de que el deshielo dejara ver las plantas y por tanto el engaño, las cartelas fueron cambiadas de nuevo. El objetivo era incidir en el poder evocador del texto de las cartelas así como en la apariencia objetiva y fiable del lenguaje museográfico y científico utilizado y la confianza que inspiran tanto cuando las plantas quedan escondidas como cuando son visibles.

/ENGL/
Action that consisted in the exchange of two labels of the Botanical Garden to make them wrongly indicate the other plant. In late spring, before snow melting would allow to see the plants and hence the deception, the labels were changed again. The goal was to enhance the evocative power of the text of the labels as well as the objective and reliable appearance of the museological and scientific language and the confidence they inspire both when plants are hidden and when they are visible.

2013
Patterns to draw on the snow the supposed plants under the snow


/CAT/
Sèrie de 90 dibuixos realitzats a partir dels plànols de plantació del Jardí Botànic. A partir d'un procés d'eliminació del text i de les línies que representen els límits de les parcel·les, només s'han deixat aquelles línies que indiquen o delimiten la ubicació de les plantes, arbustos i arbres. Els dibuixos resultants, d'aparença abstracta, són allò que es podria dibuixar sobre la neu per suggerir o indicar la presència de les plantes sota seu i complementar la informació de les cartel·les (el text) creant així un plànol a escala 1:1 del Jardí Botànic. Els dibuixos s'ofereixen com a patrons utilitzables sobre qualsevol superfície nevada per suggerir, sigui cert o no, la presència de plantes sota ella.

Descarrega't els patrons en PDF.

/CAST/
Serie de 90 dibujos realizados a partir de los planos de plantación del Jardín Botánico. A partir de un proceso de eliminación del texto y de las líneas que representan los límites de las parcelas, solamente se han dejado aquellas líneas que indican o delimitan la ubicación de las plantas, arbustos y árboles. Los dibujos resultantes, de apariencia abstracta, son aquello que podría dibujarse sobre la nieve para sugerir o indicar la presencia de las plantas bajo ella y complementar la información de las cartelas (el texto) creando así un plano a escala 1:1 del Jardín Botánico. Los dibujos se ofrecen como patrones utilizables en cualquier superficie de nieve para sugerir, sea cierto o no, la presencia de plantas bajo ella.

Descárgate los patrones en PDF.

/ENGL/
Series of 90 drawings from the growing maps of the Botanical Garden. With a process of removing the text and the lines representing the boundaries of the parcels, only only those lines that indicate or define the location of plants, bushes and trees are left. The resulting drawings of abstract appearance, are what could be drawn on the snow of the garden to suggest or indicate the presence of plants under it and supplement the information in the labels (text) creating a 1:1 scale map of the Botanical Garden. The drawings are offered as usable patterns on any snowy surface to suggest, whether true or not, the presence of plants under it.

Download the patterns in PDF.projects' menu