Projects

2012
Menjadors
ESPAI 13, FUNDACIÓ JOAN MIRÓ


Fotografies: Néstor Marchador


Installation view


Installation view


Publication/CAT/
El projecte "Menjadors" es va produïr per a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
Se centra en els menjadors, cuines o cantines per a treballadors d’alguns museus i institucions culturals de Barcelona. Les set institucions escollides són les que formen part d’articketBCN, un sistema d’entrada combinada als museus més visitats de la ciutat. La pertinença a articketBCN ha estat el criteri d’elecció per dos motius. En primer lloc, es tracta d’un vincle previ i visible entre totes aquestes institucions i la Fundació Joan Miró, que és el punt de partida del projecte. En segon lloc, una part important de les persones que accedeixen a l’Espai 13 i a l’exposició entren a la Fundació Joan Miró utilitzant o bé comprant l’articketBCN. Aquest fet les converteix en públic potencial de les altres sis institucions o, com a mínim, en coneixedores de la seva existència. Així, es traça un vincle, tot i que indirecte, llunyà i probablement inconscient, entre els menjadors on dinen i esmorzen els treballadors d’aquestes institucions i l’usuari de l’entrada combinada.
La totalitat del projecte compta amb dos puntals: una intervenció als menjadors i una publicació. La intervenció, que porta per títol El menjador dins del menjador, consisteix en la instal·lació d’una fotografia d’un menjador en el menjador d’una altra institució. Es forma així una cadena de petites finestres fotogràfiques que uneixen en el pla simbòlic els dinars dels treballadors de diferents institucions creant un hipotètic macromenjador. La publicació Set menjadors inclou un reportatge de cada menjador seguint l’estil de les revistes de disseny d’interiors i un article sobre el paper d’aquests espais dins de les organitzacions.

Amb la col·laboració de: Lester Barreto, Maite Inglés y García de la Calera, Néstor Marchador, ferranElOtro Studio.

Descarrega la revista Set Menjadors./CAST/
El proyecto "Comedores" fue producido para el Espai 13 de la Fundació Joan Miró de Barcelona
"Comedores" se centra en los comedores, cocinas o cantinas para trabajadores de algunos museos e instituciones culturales de Barcelona. Las siete instituciones escogidas son las que forman parte de articketBCN, un sistema de entrada combinada a los museos más visitados de la ciudad. Su pertinencia a articketBCN ha sido el criterio de elección por dos motivos. En primer lugar, se trata de un vínculo previo y visible entre todas estas instituciones y la Fundació Joan Miró, que es el punto de partida del proyecto. En segundo lugar, una parte importante de las personas que acceden al Espai 13 y a la exposición entran a la Fundació Joan Miró utilizando o bien comprando dicha entrada. Esto las convierte en público potencial de las otras seis instituciones o, como mínimo, en conocedoras de su existencia. Así, se traza un vínculo, aunque indirecto, lejano y probablemente inconsciente, entre los comedores donde desayunan y almuerzan los trabajadores de estas instituciones y el usuario de la entrada combinada.
La totalidad del proyecto cuenta con dos pilares: una intervención en los comedores y una publicación. La intervención, que lleva por título El comedor dentro del comedor, consiste en la instalación de una fotografía de un comedor en el comedor de otra institución. Se forma así una cadena de pequeñas ventanas fotográficas que unen en el plano simbólico el almuerzo de los trabajadores de distintas instituciones creando un hipotético macrocomedor. La publicación Siete comedores incluye un reportaje de cada comedor siguiendo el estilo de las revistas de diseño de interiores y un artículo sobre el papel de estos espacios dentro de las organizaciones.

Con la colaboración de: Lester Barreto, Maite Inglés y García de la Calera, Néstor Marchador, ferranElOtro Studio..

Descarga la revista Siete Comedores.


/ENGL/
The "Dining Rooms" project was produced for the Espai 13 at the Joan Miró Foundation in Barcelona.
"Dining Rooms" focuses on the workers’ canteens, kitchens, or dining rooms of some museums and cultural institutions in the city of Barcelona. The seven institutions selected for this are those included in the articketBCN, a season ticket for the most visited museums of the city. This selection criterion has been chosen for two reasons. First of all, because it is an existing, visible link between all these institutions and the Joan Miró Foundation, which is the starting point for the project. Secondly, because a large amount of the people who enter the Espai 13 and see the exhibition do so by using, or buying, this ticket. This turns them into a potential audience for the other six institutions, or, at least, makes them aware of their existence. In this way, a link is made, even if an indirect, remote, and probably unconscious one, between the canteens where the workers of these institutions have breakfast and lunch, and the users of the ticket.
The totality of the project is supported by two pillars: an intervention in the dining rooms, and a publication. The intervention, which is titled The Dining Room Within the Dining Room, consists in the installation of a photograph of one canteen within the canteen of another institution. A chain of small photographic windows that symbolically join the lunch of the workers from different institutions is thus formed, creating a hypothetical macro-canteen. The publication Seven Canteens includes a feature on each canteen in the style of interior design magazines, and an article on the role these spaces play within the organisations.

With the collaboration of: Lester Barreto, Maite Inglés y García de la Calera, Néstor Marchador, ferranElOtro Studio..

Download the Seven Dining Rooms magazine.


projects' menu