Projects

2010
Especialització de la Biblioteca
ESPAI CUTURAL CAJA MADRID
/CAT/
El projecte específic “Especialització de la Biblioteca” es va dur a terme en el context del cicle “Composició de lloc”, comissariat per Manuel Segade a l’Espai Cultural Caja Madrid.
La proposta va consistir en una donació permanent de llibres de temàtica molt especialitzada a la Biblioteca de l’Espai Cultural Caja Madrid obrintla remota possibilitat de modificar el perfil d'usuari de la biblioteca de l'Obra Social per tal de forçar-ne l'especialització en la nova temàtica. L'especialització, en aquariofília i terrariofília, a part d’intentar garantir un usuari potencial mínim degut a una demanda no coberta a la ciutat, és a la vegada una aproximació a la idea de reducció, control i classificació del coneixement propis de la biblioteconomia.
Després d’aproximadament dos anys de la donació, la biblioteca ha tancat i s’han recuperat els cent vint llibres que formaven part de la intervenció i el llistat de la darrera consulta dels préstecs tal i com apareix a la base de dades de la biblioteca.

PDF de la darrera consulta de préstecs (novembre 2012)./CAST/
El proyecto específico "Especialización de la Biblioteca" se llevó a cabo en el contexto del ciclo "Composición de lugar", comisariado por Manuel Segade en el Espai Cultural Caja Madrid (Barcelona). La propuesta consistió en una donación permanente de libros de temática muy especializada en la Biblioteca del Espai Cultural Caja Madrid para intentar forzar su especialización y abrir así la remota posibilidad de modificar el perfil de usuario de la biblioteca de la Obra Social. La especialización, en acuariofilia y terrariofília, aparte de intentar garantizar un usuario potencial mínimo debido a una demanda no cubierta en la ciudad, es a la vez una aproximación a la idea de reducción, control y clasificación del conocimiento propios de la biblioteconomía. Pasados aproximadamente dos años des de la donación, la biblioteca ha cerrado y se han recuperado los ciento veinte libros que formaban parte de la intervención y el listado de la última consulta de los préstamos tal y como aparece en la base de datos de la biblioteca.

PDF de la última consulta de préstamos (diciembre 2012)./ENGL/
The specific project "Especialització de la Biblioteca" [Specialization of the Library] was made in the context of "Composición de lugar", curated by Manuel Segade in Espai Cultural Caja Madrid (Barcelona).The proposal consisted of a permanent donation of highly specialized books to the library of Espai Cultural Caja Madrid to attempt to force its specialization while opening the remote possibility of modifying the user profile of the library. The specialization in terrariums and acuariums, apart from ensuring a potential user due to an unmet demand in the city, is also an approach to the idea of reduction, control and classification of knowledge of the libraries. After about two years, the library has closed and the hundred and twenty books that were part of the intervention have been recovered as well as the list of loans as it appears in the library database.

PDF of the last query to the database (december 2012).projects' menu