Projects


2018
INFIDEL MERIDIÀ
Reial Acadèmia d'Arts i Ciències de Barcelona

Pictures: Roberto Ruiz


>


/CAT/
La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) és una associació d’estudiosos de la Ciència, els orígens de la qual es remunten al 1764. La seva activitat és la recerca, l’estudi i la difusió de les ciències i de la seva aplicació a la tecnologia i a les arts. La seva seu actual és obra de l’arquitecte Josep Domènech Estapà, que la començà a construir el 1883 i la completà deu anys més tard amb l’aixecament de dues torres, cadascuna amb una cúpula destinada a les observacions i els mesuraments astronòmics. Disposa d’una biblioteca, amb fons especialment rellevants de la segona meitat del segle XVIII. En el passat, una de les funcions de l’Acadèmia era la de comunicar l’hora oficial de Barcelona.

El projecte de Mariona Moncunill pren com a punt de partida dos aspectes destacats de la història de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: el servei de l’hora oficial de Barcelona i el paper de la institució en la implementació i estandardització del sistema mètric decimal a Espanya. Fent servir els objectes i documents històrics de la RACAB com a catalitzadors, Infidel meridià proposa un relat que navega en la formació d’unes convencions científiques i les seves implicacions polítiques i socials, jugant també amb la relació entre temporalitat i longitud, dues magnituds que s’han anat entrecreuant científicament, poètica i arbitrària en el procés d’institucionalització de la mesura del temps i la longitud.

Infidel meridià està conformat per quatre intervencions: una explicació performativa a càrrec de l’artista, una impressora 3D en permanent funcionament durant les hores d’obertura de la RACAB, un vídeo i una acció duta a terme pels informadors de sala.

Descarrega el full de sala en PDF aquí/CAST/
La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) es una asociación de estudiosos de la Ciencia, los orígenes de la cual se remontan a 1764. Su actividad es la búsqueda, el estudio y la difusión de las ciencias y de su aplicación a la tecnología y a las artes. Su sede actual es obra del arquitecto Josep Domènech Estapà, que empezó a construirla en 1883 y la completó diez años más tarde con el levantamiento de dos torres, cada una con una cúpula destinada a las observaciones y las mediciones astronómicas. Dispone de una biblioteca con fondos especialmente relevantes de la segunda mitad del siglo XVIII. En el pasado, una de las funciones de la Acadèmia era la de comunicar la hora oficial de Barcelona.

El proyecto de Mariona Moncunill coge como punto de partida dos aspectos destacados de la historia de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: el servicio de la hora oficial de Barcelona y el papel de la institución en la implementación y estandarización del sistema métrico decimal en España. Haciendo uso de los objetos y documentos históricos de la RACAB como catalizadores, Infiel meridiano propone un relato que navega en la formación de unas convenciones científicas y sus implicaciones políticas y sociales, jugando también con la relación entre temporalidad y longitud, dos magnitudes que se han entrecruzado científica, poética y arbitrariamente en el proceso de institucionalización de la medida del tiempo y la longitud.

Infiel meridiano está formada por cuatro intervenciones: una explicación performativa a cargo de la artista, una impresora 3D en permanente funcionamiento durante las horas de apertura de la RACAB, un vídeo y una acción llevada a cabo por las informadoras de sala.

Descárgate la hoja de sala en PDF aquí/ENG/
The Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) is an association of Science researchers, dating back its origins to 1764. Its activity is the research, study and dissemination of science and its application to technology and the arts. Its current venue is a work of the architect Josep Domènech Estapà, who began the building in 1883 and completed it ten years later with the construction of two towers, each with a dome for astronomical observations and measurements. It hosts a library with especially relevant collections from the second half of the 18th century. In the past, one of the functions of the Academy was to communicate the official time of Barcelona.

Mariona Moncunill’s project takes as its starting point two outstanding aspects of the history of the Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: the service of the official time of Barcelona and the role of the institution in the implementation and standardization of the decimal metric system in Spain. Making use of RACAB’s historical objects and documents as catalysts, Unfaithful Meridian proposes a narrative through the creation of scientific conventions and their political and social implications, also playing with the relationship between temporality and length, two magnitudes that have been scientifically, poetically and arbitrarily linked in the process of institutionalising the measurement of time and length.

Unfaithful Meridian consists of four interventions: a performative explanation by the artist, a 3D printer in permanent operation during the opening hours of the RACAB, a video and an action carried out by the information staff.

Downlowad the full text hereprojects' menu