Projects

2014
Catalunya en miniatura 2
with Sergi Botella
/CAT/
Un breu reportatge sobre Catalunya en miniatura serveix per insinuar l’existència d’una còpia de Catalunya a escala real a manera de monument o de parc temàtic commemoratiu. Aquesta seria idèntica a la Catalunya real, amb actors que duplicarien cada habitant en totes les hores de la seva vida, les cases, les feines, els elements naturals, tot de forma idèntica. En aquesta segona Catalunya tot tindria caràcter narratiu, representatiu, simbòlic, però seria impossible de diferenciar del seu referent. Així, en el moment de la seva creació seria idèntica, però atès que cada element seria capaç de complir les funcions del seu referent, amb el temps aquesta seguiria el seu propi curs en la història, desdoblant-la. Si aquesta Catalunya 2 fos una realitat, evidentment, contindria Catalunya en miniatura 2, situada a Torrelles de Llobregat 2. És allà on s’ha fet aquest reportatge.

/CAST/
Un breve reportaje sobre Catalunya en miniatura sirve para insinuar la existencia de una copia de Cataluña a escala real a modo de monumento o de parque temático conmemorativo. Esta sería idéntica a la Cataluña real, con actores que duplicarían a cada habitante en todas las horas de su vida, las casas, los empleos, los elementos naturales, todo de forma idéntica. En esta segunda Cataluña todo tendría carácter narrativo, representativo, simbólico, pero sería imposible diferenciarlo de su referente. Así, en el momento de su creación sería idéntica, pero dado que cada elemento sería capaz de cumplir las funciones de su referente con el tiempo esta seguiría su propio curso en la historia, desdoblándola. Si esta Cataluña 2 fuese una realidad, evidentemente, contendría Catalunya en miniatura 2, situada en Torrelles de Llobregat 2. Es allí donde se ha hecho este reportaje.

/ENGL/
A brief reportage about Catalonia in Miniature hints at the existence of a copy of Catalonia on a one-to-one scale and in the manner of a monument or commemorative thematic park. To all effects and purposes, this would be identical to the real Catalonia, with actors doubling up for each inhabitant at every moment of their lives, houses, workplaces, all natural elements, identically reproduced. In this second Catalonia everything would be narrative, representative, symbolic, yet impossible to differentiate from its referent. Therefore, although identical at the time of its creation, the fact that each element would be able to function as its referent would mean that in time it could take its own place in history by doubling it up. If this Catalonia 2 were real it would obviously include Catalonia in Miniature 2, located at Torrelles de Llobregat 2. That’s where this reportage was made.

projects' menu